CK Boğaziçi

Faturanızdaki başlıklar ne anlama geliyor? Görmek için ilgili başlığa tıklayın.


 • Hesap Numarası

  Sözleşme sırasında müşteriye enerji kullandığı tesisat için tanımlanan abonelik numarası.

 • Hizmet Noktası

  Dağıtım Şirketi tarafından, her bir tüketim noktası için hizmetin yürütüldüğü tesisat numarasını ifade eder.

 • Müşteri No

  Birden fazla tesisatı bulunan ve tesisatların birleştirildiği, müşteriye özel numara.

 • EIC Kodu

  Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi’ne kaydı için de kullanılan, münhasır kayıt kodu.

 • Tüketici Sınıfı

  Tip1: Serbest olmayan tüketici, Tip2: İkili anlaşma ile elektrik alan serbest tüketici, Tip3: Son kaynak tarifelerinden elektrik alan serbest tüketici.

 • Önceki Yıl Tüketimi (kWh)

  İçinde bulunulan yıldan önceki yıla ait, tüketilen enerji miktarı (kilovatsaat).

 • Cari Yıl Tüketimi (kWh)

  İçinde bulunulan yıla ait, tüketilen enerji miktarı (kilovatsaat).

 • Banka Talimat

  Bankalardan ödeme talimatı olması halinde talimatın var olduğu bilgisini, herhangi bir ödeme talimatı yok ise talimatın olmadığı bilgisini içermektedir.

 • Dosya / Sıra No

  Dosya No: Müşterinin enerji kullandığı tesisatın bulunduğu bölgelere ait mahalle, cadde, sokak ayrımı için tanımlanan numara.

  Sıra No:Müşterinin kayıtlı olduğu dosyadaki sırasını gösteren numara.

 • Dönem

  (Yıl/Ay) Tüketim tespitinin yapılmış olduğu yılı ve ayı gösterir.

 • Müşteri Grubu

  Müşterinin enerji kullanırken tüketiminin fiyatlandırıldığı tarife grubu (mesken, ticarethane, t. sulama, sanayi gibi)

 • Müşteri Adı Adresi

  Aboneye ait ad soyad ve adres bilgileri.

 • Kurulu Güç

  Sistemdeki tüm devre elemanların aynı anda çalışması durumunda tüketeceği güç miktarıdır.

 • Sözleşme Gücü

  Müşterinin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konmuş bulunan güç miktarıdır.

 • İlk Okuma Tarihi

  İlgili fatura için hesaplanan dönem tüketiminin başlangıç tarihi.

 • Son Okuma Tarihi

  İlgili fatura için hesaplanan dönem tüketiminin bitiş tarihi.

 • Sayaç Marka

  Sayacın markası.

 • Sayaç Seri No

  Müşteri sayacının seri numarası.

 • Demand (kW)

  Müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum gücü gösterir.

 • Çarpan

  Akım trafolu ve gerilim trafolu müşterilerde endeksler arası farkın çarpıldığı değeri gösteren katsayı.

 • Gerilim T.O. / Akım T.O.

  Gerilim T.O.(Gerilim Trafo Oranı) :Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan gerilim trafosunun dönüştürme oranıdır.

  Akım T.O. (AkımTrafo Oranı):Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan akım trafosunun dönüştürme oranıdır.

 • Son Endeks

  İlgili fatura için hesaplanan dönem tüketimine esas sayacın, son okuma tarihindeki değeri.

 • İlk Endeks

  İlgili fatura için hesaplanan dönem tüketimine esas sayacın, ilk okuma tarihindeki değeri.

 • Tüketim

  Faturalamaya esas döneme ait kullanım miktarı.

 • Aktif Toplam

  Aktif tüketime esas toplam ilk ve son endeks bilgileri.

 • Endüktif

  Endüktif tüketim kaydı yapan sayacın ilk ve son endeks bilgileri.

 • Kapasitif

  Kapasitif tüketim kaydı yapan sayacın ilk ve son endeks bilgileri.

 • Endüktif / Kapasitif Tutar

  Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan abonelere aşağıdaki şartlar dâhilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır.

  Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olan müşteriler, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.

 • Aktif Gündüz

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için;

  Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

  Gündüz dönemi: Saat 07.00-18.00

  Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

  Gündüz dönemi: Saat 06.00-17.00

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

  Gündüz dönemi: Saat 06.00-17.00 olarak uygulanmaktadır.

 • Aktif Puant

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için;

  Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

  Puant dönemi: Saat 18.00-23.00

  Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

  Puant dönemi: 17.00-22.00

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

  Puant dönemi: 17.00-22.00 olarak uygulanmaktadır.

 • Aktif Gece

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için;

  Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

  Gece dönemi: Saat 23.00-07.00

  Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

  Gece dönemi: Saat 22.00-06.00

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

  Gece dönemi: Saat 22.00-06.00 olarak uygulanmaktadır.

 • Trafo Kaybı Tüketim (kWh)

  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde yer alan kayıp katsayıları hesaplama metodolojisine istinaden hesaplaması gerçekleştirilen trafolu müşterilere ait trafo kaybı tüketimi (kilovatsaat).

 • Trafo Kaybı (TL)

  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde yer alan kayıp katsayıları hesaplama metodolojisine istinaden hesaplaması gerçekleştirilen trafolu müşterilere ait trafo kaybı tüketimine esas bedel.

 • Enerji Bedeli Tüm

  Herhangi bir nedenle yansıtılan ilave tahakkuk veya tenzil miktarı ile tüketimin toplamı.

 • Ek Tüketim (+/- kwH)

  Herhangi bir nedenle yapılan ilave tahakkuk veya tenzil miktarının kWh(kilovatsaat) cinsinden değeri.

 • Enerji Aşım Bedeli

  Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW (kilovat) birim bedelidir.

 • Dağıtım Bedeli

  6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve yönetmelikler doğrultusunda,dağıtım şirketinin arıza, bakım, onarım, yenileme iyileştirme ve kapasite artışları vb. hizmetlerine karşılık toplam kWh(kilovatsaat) tüketiminin dağıtım bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan ve ilgili dağıtım şirketlerine aktarılan bedeldir.

 • Enerji Fonu

  3291 Sayılı Kanun’un Ek 2 maddesi gereği enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüt, proje denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek sağlamak amacıyla aktif enerji üzerinden %1 (yüzde bir) oranında alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde enerji fonuna aktarılan bedeldir

 • TRT Payı

  3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, aktif enerji üzerinden %2 (yüzde iki) oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir.

 • BTV (Belediye Tüketim Vergisi)

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, müşterinin abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren belediye için aktif enerji üzerinden hesaplanan tarife grubuna göre alınan vergi bedelidir.

 • Ek Tüketim Nedeni

  Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, sayacın doğru tüketim kaydetmemesi halinde tüketim miktarının hesaplanması ve hesaplamaya esas sayaç arızasının nedenini ifade eder.

 • Kıyas Alınan Tarih Başlangıcı-Bitiş

  Arızanın hesaplamasına ilişkin muntazam dönemidir.

 • Arızalı Olduğu tarih Başlangıcı- Bitiş

  Sayacın arızalı olduğu dönemlerdir.

 • Aktif

  Aktif tüketime esas toplam ilk ve son endeks bilgileri.

 • Gündüz

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için;

  Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

  Gündüz dönemi: Saat 07.00-18.00

  Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

  Gündüz dönemi: Saat 06.00-17.00

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

  Gündüz dönemi: Saat 06.00-17.00 olarak uygulanmaktadır.

 • Puant

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için;

  Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

  Puant dönemi: Saat 18.00-23.00

  Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

  Puant dönemi: 17.00-22.00

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

  Puant dönemi: 17.00-22.00 olarak uygulanmaktadır.

 • Gece

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için;

  Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

  Gece dönemi: Saat 23.00-07.00

  Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

  Gece dönemi: Saat 22.00-06.00

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

  Gece dönemi: Saat 22.00-06.00 olarak uygulanmaktadır.

 • Gecikmiş Borç Adedi

  Fatura tarihi itibarıyla ödemesi gerçekleştirilmemiş, vadesi geçmiş fatura adedi.

 • Gecikmiş Borç Tutarı

  Fatura tarihi itibarıyla ödemesi gerçekleştirilmemiş, vadesi geçmiş güncel borç tutarı.

 • Okuma Kodu

  Sahada sayaç okuması yapan personelin kodu.

 • Günlük Ortalama Tüketim

  Müşterinin fatura dönemi enerji tüketiminin günlük ortalamasıdır.

 • Sonraki Okuma Dönemi

  Müşterinin sayacının bir sonraki okuma dönemidir(yıl/ay).

 • Güvence Bedeli

  Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 33. madde (1) bendinde “Görevli Tedarik Şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder” hükmü gereği alınan bedeldir. Sözleşmenin feshi veya sona ermesi durumunda nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçların ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedeli iade edilir.

 • Damga Vergisi

  İlgili yasa kapsamında alınan vergi türü.

 • Son Ödeme Tarihi

  Tahakkuku yapılan elektrik fatura tutarının gecikmesiz tahsil edileceği son tarih.

 • Önceki Yuvarlama

  Önceki dönem faturasında yer alan bir önceki dönemden kalan ve bir sonraki döneme aktarılan fatura toplamı üzerinden (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında değişiklik gösteren bedeldir.

 • Güncel Yuvarlama

  Güncel faturada yer alan bir önceki dönemden kalan ve bir sonraki döneme aktarılan fatura toplamı üzerinden (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında değişiklik gösteren bedeldir.

 • KDV Matrahı

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği,Katma Değer Vergisi hesaplamasına esas alınacak bedellerin toplamı.

 • KDV (%18)

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği,KDV matrahı üzerinden hesaplanan vergi (Katma Değer Vergisi) miktarı.

 • Fatura Tutarı

  Tüketim dönemi içinde kullanılan elektrik tüketimi ve vergilerin toplamıyla oluşan ve müşterimiz tarafından ödenecek toplam bedeldir.

 • Ödenecek Tutar

  Fatura tarihi itibarıyla ödeme işlemi gerçekleştirilmemiş olan, vadesi geçmiş güncel borç ile ilgili dönem fatura tutarının toplamı.

 • Bilgilendirme

  Abonelik özelinde bilgilendirmelerin yer aldığı alan.

 • Talimatlı Bankanız

  Fatura tarihi itibarıyla sistemimizde yer alan, varsa otomatik talimat bulunan banka.

 • Ödeme Yerleri

  Online İşlem Merkezi, CK Enerji Boğaziçi Elektrik Müşteri İşlem Merkezleri, CK Enerji Boğaziçi Elektrik Müşteri Hizmet Merkezleri, anlaşmalı bankalar, PTT.

 • T.C. Kimlik No

  Abone sahibine ait Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası.

 • Vergi No

  Tüzel kişilere ait abonelikler için kayıtlı vergi numarası.

 • Vergi Dairesi

  Tüzel kişilere ait abonelikler için kayıtlı Vergi Dairesi

 • Mail Adresi

  Aboneliğe kayıtlı güncel e-posta adresi.

 • Tel No

  Aboneliğe kayıtlı, güncel sabit telefon numarası.

 • Cep No

  Aboneliğe kayıtlı, güncel cep telefonu numarası.

CKVWEBSRV02

Dikkat!
Elektrik aboneliğiniz kendi adınıza değilse tıklayınız.

CKPLUS FIRSATLAR DÜNYASI